نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. علل و پیامدهای قحطی کرمانشاهان در جنگ جهانی اول

دوره 5، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 81-102

10.29252/HSOW.5.2.81

فریبرز منصوری؛ علیرضا علی صوفی؛ نظامعلی دهنوی؛ ثریا شهسواری