نویسنده = �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربست نظریه «کنش گفتاری» در خوانش آیات جهاد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 23-52

10.29252/HSOW.4.2.23

فاطمه دست رنج؛ منصوره عرب