نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات جنگ بر زندگی اجتماعی مردم در گستره قلمرو آل مظفر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-70

10.29252/HSOW.4.4.47

جمشید نوروزی؛ مژگان صادقی فرد