دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی فعالیت‌های کتاب محور مؤسسه انتشارات فرانکلین در ایران در چارچوب جنگ سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.29252/HSOW.5.4.1

میثم امانی؛ کریم سلیمانی دهکردی


تأثیر جنگ جهانی اول بر تحولات سیاسی نخجوان از قرارداد باتوم تا قرارداد قارص (1918-1921)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.29252/HSOW.5.4.51

عباس پناهی؛ مجید کریمی


بررسی تأثیر تغییرات جغرافیایی بر تحولات نظامی ایران عصر غزنوی-سلجوقی با تکیه‌بر حوادث جوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.29252/HSOW.5.4.97

حسین عزیززاده آرائی؛ امامعلی شعبانی؛ رضا شجری قاسم خیلی


بازاندیشی روایت طبری از جنبش زنگیان؛ روایت‌شناسی نبرد صاحب‌الزنج و الموفق‌بالله عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.29252/HSOW.5.4.119

سعید موسوی سیانی