پیامدهای جنگ جهانی دوم بر وضعیت بهداشتی و ارائه خدمات درمانی در استان فارس 1320-1324 شمسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تاریخ دانشگاه شیراز

چکیده

در تیرماه سال 1320 شمسی، انگلیس و شوروی به بهانه حضور آلمانی‌ها در ایران، به خاک کشور تجاوز کردند. اشغال ایران عوارضی متعددی بخصوص در حوزه بهداشت و درمان داشت. استان فارس از این عوارض مصون نماند. هدف اصلی مقاله بررسی پیامدهای جنگ جهانی دوم بر وضعیت بهداشتی و درمانی مردم استان فارس و روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، چه تأثیری در وضعیت بهداشتی و شیوع بیماری‌های عفونی در استان فارس داشته است؟ به نظر می‌رسد اشغال ایران و پیامدهای آن در وخیم شدن وضعیت بهداشتی و شیوع برخی از بیماری‌های عفونی در استان فارس تأثیر داشته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد پس از اشغال ایران امکانات بهداشتی نایاب شد و مراکز درمانی و دارویی دچار مشکل شدند، تا جایی که در اواخر سال 1321 شمسی بیماری‌های عفونی به صورت همه‌گیر شیوع یافت، تعداد زیادی مبتلاء شدند و برخی نیز جان خود را ازدست دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of World War II on Health Status and Provision of Health Services in Fars Province (1941-1945 AD)

نویسنده [English]

  • soleyman Heidari
Dep history uni shiraz
چکیده [English]

In July 1941, Britain and the Soviet Union assaulted Iran on the pretext of the presence of the Germans in Iran. The occupation of Iran had several consequences especially in the fields of health and medical care. Fars province was not immune to these consequences. The main aim of the current paper is to investigate the consequences of World War II on the health status of the people in Fars province. The research method is descriptive and analytical. The current research seeks to answer the following question: what impact did the occupation of Iran during World War II have on the health status and the spread of infectious diseases in Fars province? It seems that the occupation of Iran and its consequences have been influential on the deterioration of the health status and the spread of some infectious diseases in Fars province. According to the research findings, after the occupation of Iran, health facilities became unavailable and medical and pharmaceutical centers ran into trouble so much so that in late 1942 AD infectious diseases spread in the form of an epidemic and a large number of people were afflicted and some of them lost their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fars
  • drug shortage
  • famine
  • World War II
  • infectious diseases