نویسنده = شجاعی دیوکلائی، سید حسن

شماره‌های پیشین نشریه