سامانه نشریات دانشگاه اراک- فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 این نشریه براساس نامه 308617 جلسه مورخ 1396/12/26 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره سه (بهار 97) درجه «علمی ـ پژوهشی»  را اخذ نموده است.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه اراک- فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ:
http://hsow.journal.araku.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب