نویسنده = ���������� ��������
امرای نظامی مغول و بحران جانشینی در دوره ایلخانان

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 125-146

جعفر نوری؛ سجاد کرمی