نویسنده = قاسمی، محمدرضا
رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری

دوره 6، شماره 1، آبان 1401، صفحه 30-41

زهرا قطبی؛ علی حسن بیگی؛ محمدرضا قاسمی؛ ابراهیم ابراهیمی