نویسنده = قادری، عبدالواحد
غزوه بدر در نگاه متفاوت قرآن و سیره‌نویسان

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 1-18

محمد حسن بیگی؛ عبدالواحد قادری