نویسنده = قائدان، اصغر
سازماندهی جنگی در غزوات عصر پیامبر (ص)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 75-96

اصغر قائدان