نویسنده = فخرایی، حسین
دلائل عدم شکل‌گیری اتحاد استراتژیک میان ایران و روسیه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 33-66

علی باقری دولت آبادی


تحلیل دلایل تداوم بحران در سرزمین های اشغالی بر اساس نظریه ساخت یابی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-29

علی باقری دولت آبادی؛ حسین فخرایی