نویسنده = ���������� ������������������ ������ ������