نویسنده = ���������� ������ ��������������
‌بررسی تحلیلی عملکرد نظامی حکومت صفوی در شورش افاغنه

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 95-113

رضا شجری قاسم خیلی؛ ابراهیم مشفقی فر