نویسنده = ���������� �������������������� ������������