نویسنده = علی حسن بیگی
رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری

دوره 6، شماره 1، آبان 1401، صفحه 30-41

زهرا قطبی؛ علی حسن بیگی؛ محمدرضا قاسمی؛ ابراهیم ابراهیمی


غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش‌های مشهور تاریخی درباره آن

دوره 2، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 139-163

احمدرضا نوازنی؛ علی حسن بگی؛ علی رضا طبیبی؛ کیوان احسانی