نویسنده = ������������������ ��������
توان نظامی اعراب مسلمان در فتوحات اولیه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 167-184

محمد محمودپور