نویسنده = بهشتی‌سرشت، محسن
تأملی بر جایگاه و نقش عشایر غرب ایران در جنگ جهانی اول

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 33-56

محسن بهشتی‌سرشت؛ مسعود آدینه وند