نویسنده = ������������ ����������
انعکاس مضامین تاریخی اجتماعی در رمان «وقت جنگ دوتارت را کوک کن»

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 91-112

محمود رنجبر؛ مهیار حجرین