نویسنده = ������������ ��������
نقش اصلاحات نظامی خشایارشاه بر عملکرد نظامی ارتش هخامنشی(486-465 ق.م)

دوره 2، شماره 2، تیر 1397، صفحه 143-164

افسانه گلی؛ ناصر جدیدی؛ فیض اله بوشاسب گوشه