نویسنده = محمد فرهادی
دفاع مقدس و قدرت جهانی (واکاوی سوابق نظری محققان روسی)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 139-162

محمد فرهادی؛ رسول یاحی؛ نوروز هاشم زهی؛ انسیه اصغری