نویسنده = کریمی الوار، کیوان
بررسی تحلیلی رویکرد سیاسی-مذهبی بابک و طاهر در رویارویی با خلافت عباسی

دوره 3، شماره 3، آبان 1398، صفحه 73-94

کیوان کریمی الوار؛ علی رضاییان