نویسنده = احمدزاده، محمد امیر
اندیشه دفاعی ایرانیان در مواجهه با جنگ مدرن (1243ـ 1218 ه.ق)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 25-46

محمد امیر احمدزاده