نویسنده = گوهری فخرآباد، مصطفی
بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اُترار تا نبرد عین جالوت در منابع ایرانی، عراقی و مملوک

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-32

مهین بابایی مَلو؛ جواد عباسی؛ مصطفی گوهری فخرآباد