نویسنده = مولایی، حسین
کاربست مفهوم سلطانیسم در تبیین شکست نظامی ایران در‌ شهریور 1320

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 23-45

10.52547/HSOW.5.1.23

جواد حق گو؛ محمد رادمرد؛ حسین مولایی