نویسنده = ابطحی فروشانی، سید علیرضا
تبیین و تحلیل رویکرد پیامبر(ص) در انتخاب فرماندهان سَریّه‌های عصر نبوی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 53-74

10.52547/HSOW.4.2.53

مینا رضائی؛ فریناز هوشیار؛ سید علیرضا ابطحی فروشانی