نویسنده = �������������� ����������
منازعات جانشینی بویهیان و تأثیر آن بر افول فرهنگ و تمدن اسلامی با تأکید بر علوم عقلی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-24

الهام آقاجری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب