نویسنده = رایگانی، ابراهیم
مطالعه و تحلیل عوامل شکل‌گیری، کارکرد و اهمیت قلاع و دژهای دفاعی کوره اَرجان از صدر اسلام تا پایان سلجوقی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 79-114

10.52547/HSOW.4.1.79

حسین سپیدنامه؛ احمد صالحی کاخکی؛ سید هاشم حسینی؛ ابراهیم رایگانی