نویسنده = ������������ ������
بررسی جنگ لای و تأثیر آن بر اتحاد و اختلاف امیر تیمور گورکانی با امیرحسین قزغنی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 101-115

10.52547/HSOW.4.2.101

فرح طالب بیگی؛ امیر تیمور رفیعی؛ حسن قریشی