نویسنده = محسن رحمتی
بررسی نقش حمزه‌آغا منگور در قیام شیخ ‌عبیدالله شمدینانی علیه قاجاریّه (1297 ق/ 1880 م)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 49-77

10.52547/HSOW.4.1.49

فریده مروتی؛ جهانبخش ثواقب؛ محسن رحمتی؛ شهاب شهیدانی