نویسنده = عرب، منصوره
کاربست نظریه «کنش گفتاری» در خوانش آیات جهاد

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 23-52

10.52547/HSOW.4.2.23

فاطمه دست رنج؛ منصوره عرب