کلیدواژه‌ها = فتوحات
رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری

دوره 6، شماره 1، آبان 1401، صفحه 30-41

زهرا قطبی؛ علی حسن بیگی؛ محمدرضا قاسمی؛ ابراهیم ابراهیمی


جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران

دوره 3، شماره 3، آبان 1398، صفحه 23-40

محمد حسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی


تأثیر جزیه بر مصونیت نظامی زردشتیان و تداوم حیات آن ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-86

سمانه خلیلی فر؛ محمد محمودپور


توان نظامی اعراب مسلمان در فتوحات اولیه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 167-184

محمد محمودپور