کلیدواژه‌ها = آیات جهاد
رهیافتی بر تأثیر فتوحات صدر اسلام بر نگره جهاد ابتدایی طبری

دوره 6، شماره 1، آبان 1401، صفحه 30-41

زهرا قطبی؛ علی حسن بیگی؛ محمدرضا قاسمی؛ ابراهیم ابراهیمی


کاربست نظریه «کنش گفتاری» در خوانش آیات جهاد

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 23-52

10.52547/HSOW.4.2.23

فاطمه دست رنج؛ منصوره عرب