کلیدواژه‌ها = آناتولی شرقی
تحلیلی بر جنگ‌های صفوی و عثمانی در منطقۀ وان

دوره 6، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 20-34

محسن بهرام نژاد