راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله

لطفا فایل قالب پیشنهادی مقاله را از اینجا دانلود کنید
 
الف) رویکرد نشریه: رویکرد کلّی نشریه انتشار مقالات پژوهشی در موضوعات و حوزه­های زیر است:
ـ جنگ در تاریخ ایران قبل از اسلام؛
ـ جنگ در تاریخ اسلام؛
ـ جنگ در تاریخ ایران دوره اسلامی؛
ـ جنگ در تاریخ جهان؛
ـ نظریات مربوط به جنگ و عوامل مؤثر در مطالعات تاریخی جنگ؛
و غیره...


ب) شرایط پذیرش و انتشار مقاله: 
ـ نشریه از مقاله­ های پژوهشی معتبری که حاوی مطالب و نکات علمی جدید و غیر اقتباسی باشد استقبال می­کنـد واز چاپ مقاله­ های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است. صرفاً مقاله­ هایی در این مجله منتشر می­ شود که در نشریه ­های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد. 
ـ حق چاپ مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز بـه چـاپ آن در جـای دیگر نیست.
ـ انتشار آثار ارسالی الزاماً  به معنای هم­رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.
ـ مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله ­های دریافتی آزاد است.
ـ در داوری مقالات ارسالی از شیوه ی «دو سو ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

- دریافت مقالات صرفا از طریق سامانه الکترونیک نشریه به آدرس (http://hsow.journal.araku.ac.ir) صورت می پذیرد.

-  مقاله بایستی مشتمل بر بخش های زیر باشد:

(عنوان، نام نویسندگان، چکیده، واژه‌های کلید، متن اصلی، نتیجه گیری، پیوستها (در صورت نیاز)، فهرست منابع و مآخذ)

  • چکیده حداقل 150 و حداکثر در 200 کلمه تنظیم شود.
  • چکیده شامل، طرح مساله اصلی پژوهش، پرسش‌ها، مدعا یا فرضیه، روش و دستاوردهای پژوهش می‌باشد.
  • واژگان کلیدی حداقل 4 و حداکثر 6 کلمه باشد.
  • مقدمه باید شامل بیان موضوع، طرح مساله، پرسش یا پرسشها، فرضیه یا فرضیات، روش، چارچوب نظری (در صورت نیاز)، تعریف مفاهیم، پیشینه تحقیق و نوآوری پژوهش باشد.
  • متن اصلی شامل بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه تحلیل های مناسب با موضوع است.

ـ نویسنده/ نویسندگان محترم، مقاله را به همراه به مشخصات ذیل ارسال کنند:

  • نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
  • میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه، و شهر محل  دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
  • معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛
  • درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛
  • نشانی، کدپستی، شماره تلفن های همراه، منزل، محل کار، و دورنگار نویسنده مسئول؛

ـ پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نکات "راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقاله" و پذیرش نهایی و چاپ آن مشروط به تأیید داوران مقاله و هیئت تحریریه نشریه است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام می­شود.


ج) الگوی فنی تنظیم مقالات
ـ صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه A4 باشد و در مجموع از7000 کلمه تجاوز نکند. 

- برای تنظیم حاشیه صفحات به مسیر زیر در نرم افزار word بروید و مقادیر ذکر شده را وارد کنید.

Layout- Margins-custom Margins- Top : 2.5 cm - Bottom 1.5 cm - Left 2.5 cm - Right 2.5 cm

- فاصله بین خطوط در تمام متن بایستی  single باشد.

ـ مقاله­ ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.
ـ داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همه  مقاله ­ها الزامی است. 
ـ معادل لاتین اسامی خاص، اصطلاحات، و واژگان تخصصی درون متن و داخل پرانتز قرار گیرد.
ـ متن اصلی مقالـه با قلم 13 (IR Lotuts) آی آر لوتوس، در برنامه 2007  Word حروف­نگاری و  به همراه فایل PDF ارسال شود.
ـ عنوان مقاله با قلم 16 (IR Lotuts) نوشته شود.
- متن چکیده و کلیدواژه‌ها انگلیسی با قلم 11 (Time New Roman) متن چکیده و کلیدواژه‌ها فارسی با قلم 11 (IR Louts) نوشته شود.

- عناوین اصلی و فرعی در متن با قلم 13 (Bold IR Louts) نوشته شود.

-فهرست منابع با قلم 13 (IR Louts) نوشته شود.

د) شیوه ی استناد

ـ ارجاعات مقاله، درون متنی و  به شیوه زیر باشد: 
برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول مستقیم (داخل گیومه)، نام  خانوادگی نویسنده کتاب یا مقالـه، سال انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 13661/210).
برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سـال انتشـار وشماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366121  - 25).
ارجاعات درون متنی متون غیر فارسی، به شیوه قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال:
 (115 Nelson, 2003:).
ـ اگر از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الـف، ب، ج، د، و غیـره،در زبان فارسی و حروف ،a، و ...، در زبان های غیر فارسی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند. 
ـ در ارجاعات درون متنی به فرهنگ یا  دانشنامه ای که مقالات آن ها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله، سال انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر آورده شود. مثال: (انواری، 13736/ ذیل »ابومحمد صالح«). 
ـ در ارجاعات درون متنی به فرهنگ یا دانشنامه ای که مقالات آن نویسنده مستقل ندارد، نام فرهنـگ / دانشـنامه،سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل مورد نظر (در گیومه) آورده شود. مثال: (دایره المعارف، فارسـی  1380: ذیـل«ابن سینا»). 
ـ در ارجاعات درون متنی، ارجاعات تکراری مانند بار قبل آورده نشود و  به جای آن واژه »همان« (در منابع لاتین:  ibid)  به کار رود. 
ـ در منابع پایان مقاله، ارجاعات تکراری کامل آورده شود و از ترسیم خط  به جای نام مؤلف خودداری گردد.
منابع: در پایان مقاله، در ابتدا منابع فارسی (نباید به لاتین ترجمه شود) و سپس منابع لاتین، براساس نـام خـانوادگی نویسـنده، بـه ترتیـب حروف الفبا و به صورت زیر آورده شود:
ـ کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام  نویسنده/ نویسندگان (تاریخ  انتشار). نام کتاب  بـه صـورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، و محل انتشار: نام ناشر.
ـ مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صـورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، و شماره نشریه.
ـ منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقالـه»، نـام وب­سـایت (یـا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره،  و سال)، صفحه، و آدرس اینترنتی.
ـ بین نشانه ­های نگارشی و کلمه ­ی پیشین نباید فاصله­ای وجود داشته باشد؛ برای مثال، اگر نقطه را در پایان جمله بگذاریم باید آن را به کلمه ­ی پیشین چسبانید؛ اما اگر پرانتز یا گیومه­ای باز کنیم باید آن دو را به کلمه­ ی بعد چسباند، و چنانچه پرانتز وگیومه را ببندیم باید آن­ها را به کلمه­ ی پیشین چسبانید. 
مثال درست: (اقبال آشتیانی، 1380: 27).
مثال نادرست: ( اقبال آشتیانی، 1380: 27 ) .
ـ برای جدا کردن مراجع درون متنی مقاله، علامت نقطه ویرگول (؛) استفاده می­شود؛ برای نمونه: 
(نوایی، 2536: 132؛ راوندی، 1382: 9/‏235).

***فایل راهنمای تدوین چکیده و راهنمای تدوین مقاله جهت اصلاح مقالات ارسال شده طبق فرمت نشریه.

نویسندگان گرامی لطفا مقاله خود را بر اساس اصول حروفچینی فارسی تنظیم نمایند. فایل راهنمای حروفچینی فارسی را از اینجا دانلود کنید.