اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم اصلانی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~EbrAslani/
e-aslaniaraku.ac.ir

سردبیر

عبداله متولی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~AbdMotavali/
a-motevallyaraku.ac.ir

مدیر اجرایی

محمد حسن بیگی

تاریخ استادیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~MohHasanbeigi/
mohaamad.beigigmail.com
0000-0001-7698-7524

کارشناس نشریه

الهام فرجاد

کارشناس ارشد دانشکده ادبیات و زبان ها و دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

e-farjadaraku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

نعمت اله صفری فروشانی

تاریخ گروه تاریخ اهل بیت، مجتمع تاریخ سیره و تمدن اسلامی، جامع المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران

edihe.ac.ir/Home/OrganizePostList/2
nematollah_safariforushanimiu.ac.ir
0000-0002-8619-0946

محسن رحمتی

تاریخ استاد گروه تاریخ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

civilica.com/p/255150/
rahmati.molu.ac.ir
0000-0002-0533-534X

محسن بهرام نژاد

تاریخ دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ikiu.ac.ir/members/?lang=0&id=3
bahramnejadhum.ikiu.ac.ir
0000-0002-3936-9345

نزهت احمدی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.safavica.ir/ahmadi/
n.ahmadiitr.ui.ac.ir
0000-0001-5996-702X

جهانبخش ثواقب

تاریخ ایران بعد از اسلام استاد تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

urd.ac.ir/fa/37935/
savagheb.jlu.ac.ir
0000-0002-0894-9777

علی اکبر کجباف

تاریخ استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

pbi.cfu.ac.ir/fa/81459
kajbafltr.ui.ac.ir
0000-0003-0196-8577

عبداله متولی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~AbdMotavali/
a-motevallyaraku.ac.ir

علی اصغر میرزایی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~AliMirzaei/
a-mirzaeiaraku.ac.ir

ابراهیم آقا محمدی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~EbrAghamohammadi/
e-aghamohammadiaraku.ac.ir
0000-0003-1144-5673

علی حسن بیگی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~AliHasanbagi/
a-hasanbagiaraku.ac.ir
0000-0003-0806-7384

محمد حسن بیگی

تاریخ استادیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

rd.araku.ac.ir/~MohHasanbeigi/
mohaamad.beigigmail.com
0000-0001-7698-7524