اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم اصلانی

تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

aslani.ebrahimgmail.com

سردبیر

عبداله متولی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

a.motevalygmail.com

مدیر اجرایی

محمد حسن بیگی

تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

mohaamad.beigigmail.com
mohaamad.beigi@gmail com

کارشناس نشریه

الهام فرجاد

کارشناس ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی کارشناس

farjadelhamgmail.com

اعضای هیات تحریریه

نعمت اله صفری فروشانی

تاریخ استاد دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی جامعه المصطفی العالمیه

nsafarigmail.com
0000-0002-8619-0946

محسن رحمتی

تاریخ استاد دانشگاه لرستان

rahmati.molu.ac.ir

محسن بهرام نژاد

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

bahramnejad1345yahoo.com

نزهت احمدی

تاریخ ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

n.ahmaditr.ui.ac.ir

جهانبخش ثواقب

تاریخ ایران بعد از اسلام استاد تاریخ دانشگاه لرستان

jahan_savaghebyahoo.com

علی اکبر کجباف

تاریخ استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

kajbafltr.ui.ac.ir

عبداله متولی

تاریخ دانشیار دانشگاه اراک

a.motevalygmail.com

علی اصغر میرزایی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

amirzaiygmail.com

ابراهیم آقا محمدی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

e-aghamohammadiaraku.ac.ir