بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

ت

  • تقوی، محمد [1] تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

ث

ج

  • جدیدی، ناصر [1] گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

ح

خ

د

ر

ز

  • زارعی، علی [1] دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
  • زارعی، علی [1] دانشجوی دکتری تاریخ، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
  • زرآبادی، زهرا سادات سعیده [1] دانشیار، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ک

گ

م

ن

ه

  • هاشم زهی، نوروز [1] دکتری تخصصی جامعه شناسی، استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

ی