مطالعات تاریخی جنگ (HSOW) - اصول اخلاقی انتشار مقاله