راهنمای نویسندگان

 
راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله
 
الف) رویکرد نشریه: رویکرد کلّی نشریه انتشار مقالات پژوهشی در موضوعات و حوزه­های زیر است:
ـ جنگ در تاریخ ایران قبل از اسلام؛
ـ جنگ در تاریخ اسلام؛
ـ جنگ در تاریخ ایران دوره اسلامی؛
ـ جنگ در تاریخ جهان؛
ـ نظریات مربوط به جنگ و عوامل مؤثر در مطالعات تاریخی جنگ؛
و غیره...


ب) شرایط پذیرش و انتشار مقاله: 
ـ نشریه از مقاله­ های پژوهشی معتبری که حاوی مطالب و نکات علمی جدید و غیر اقتباسی باشد استقبال می­کنـد واز چاپ مقاله­ های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است. صرفاً مقاله­ هایی در این مجله منتشر می­ شود که در نشریه ­های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد. 
ـ حق چاپ مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز بـه چـاپ آن در جـای دیگر نیست.
ـ انتشار آثار ارسالی الزاماً  به معنای هم­رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.
ـ مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله ­های دریافتی آزاد است.
ـ در داوری مقالات ارسالی از شیوه ی «دو سو ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

- دریافت مقالات صرفا از طریق سامانه الکترونیک نشریه به آدرس (http://hsow.journal.araku.ac.ir) صورت می پذیرد.

-  مقاله بایستی مشتمل بر بخش های زیر باشد:

(عنوان، نام نویسندگان، چکیده، واژه‌های کلید، متن اصلی، نتیجه گیری، پیوستها (در صورت نیاز)، فهرست منابع و مآخذ)

  • چکیده حداقل 150 و حداکثر در 200 کلمه تنظیم شود.
  • چکیده شامل، طرح مساله اصلی پژوهش، پرسش‌ها، مدعا یا فرضیه، روش و دستاوردهای پژوهش می‌باشد.
  • واژگان کلیدی حداقل 4 و حداکثر 6 کلمه باشد.
  • مقدمه باید شامل بیان موضوع، طرح مساله، پرسش یا پرسشها، فرضیه یا فرضیات، روش، چارچوب نظری (در صورت نیاز)، تعریف مفاهیم، پیشینه تحقیق و نوآوری پژوهش باشد.
  • متن اصلی شامل بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه تحلیل های مناسب با موضوع است.

ـ نویسنده/ نویسندگان محترم، مقاله را به همراه به مشخصات ذیل ارسال کنند:

  • نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
  • میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه، و شهر محل  دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
  • معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛
  • درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛
  • نشانی، کدپستی، شماره تلفن های همراه، منزل، محل کار، و دورنگار نویسنده مسئول؛

ـ پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نکات "راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقاله" و پذیرش نهایی و چاپ آن مشروط به تأیید داوران مقاله و هیئت تحریریه نشریه است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام می­شود.


ج) الگوی فنی تنظیم مقالات
ـ صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه A4 باشد و در مجموع از8000 کلمه تجاوز نکند. 

- برای تنظیم حاشیه صفحات به مسیر زیر در نرم افزار word بروید و مقادیر ذکر شده را وارد کنید.

Layout- Margins-custom Margins- Top : 6cm - Bottom 5.5 cm - Left 4.5 cm - Right 4.5 cm

- فاصله بین خطوط در تمام متن بایستی  single باشد.

ـ مقاله­ ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.
ـ داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همه  مقاله ­ها الزامی است. 
ـ معادل لاتین اسامی خاص، اصطلاحات، و واژگان تخصصی درون متن و داخل پرانتز قرار گیرد.
ـ متن اصلی مقالـه با قلم 13 (B Louts) بی­لوتوس، در برنامه 2007  Word حروف­نگاری و  به همراه فایل PDF ارسال شود.
ـ عنوان مقاله با قلم 14 (Bold B Mitra) نوشته شود.
- متن چکیده و کلیدواژه‌ها با قلم 12 نوشته شود.
عناوین اصلی در متن با قلم 13 (Bold B Mitra) نوشته شود.
عناوین‌ فرعی در متن با قلم 13 (Bold B Louts) نوشته شود.

-فهرست منابع با قلم 12 (Bold B Louts) نوشته شود.

د) شیوه ی استناد

ـ ارجاعات مقاله، درون متنی و  به شیوه زیر باشد: 
برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول مستقیم (داخل گیومه)، نام  خانوادگی نویسنده کتاب یا مقالـه، سال انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 13661/210).
برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سـال انتشـار وشماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366121  - 25).
ارجاعات درون متنی متون غیر فارسی، به شیوه قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال:
 (115 Nelson, 2003:).
ـ اگر از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الـف، ب، ج، د، و غیـره،در زبان فارسی و حروف ،a، و ...، در زبان های غیر فارسی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند. 
ـ در ارجاعات درون متنی به فرهنگ یا  دانشنامه ای که مقالات آن ها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله، سال انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر آورده شود. مثال: (انواری، 13736/ ذیل »ابومحمد صالح«). 
ـ در ارجاعات درون متنی به فرهنگ یا دانشنامه ای که مقالات آن نویسنده مستقل ندارد، نام فرهنـگ / دانشـنامه،سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل مورد نظر (در گیومه) آورده شود. مثال: (دایره المعارف، فارسـی  1380: ذیـل«ابن سینا»). 
ـ در ارجاعات درون متنی، ارجاعات تکراری مانند بار قبل آورده نشود و  به جای آن واژه »همان« (در منابع لاتین:  ibid)  به کار رود. 
ـ در منابع پایان مقاله، ارجاعات تکراری کامل آورده شود و از ترسیم خط  به جای نام مؤلف خودداری گردد.
منابع: در پایان مقاله، در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نـام خـانوادگی نویسـنده، بـه ترتیـب حروف الفبا و به صورت زیر آورده شود:
ـ کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام  نویسنده/ نویسندگان (تاریخ  انتشار). نام کتاب  بـه صـورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، و محل انتشار: نام ناشر.
ـ مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صـورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، و شماره نشریه.
ـ منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقالـه»، نـام وب­سـایت (یـا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره،  و سال)، صفحه، و آدرس اینترنتی.
ـ بین نشانه ­های نگارشی و کلمه ­ی پیشین نباید فاصله­ای وجود داشته باشد؛ برای مثال، اگر نقطه را در پایان جمله بگذاریم باید آن را به کلمه ­ی پیشین چسبانید؛ اما اگر پرانتز یا گیومه­ای باز کنیم باید آن دو را به کلمه­ ی بعد چسباند، و چنانچه پرانتز وگیومه را ببندیم باید آن­ها را به کلمه­ ی پیشین چسبانید. 
مثال درست: (اقبال آشتیانی، 1380: 27).
مثال نادرست: ( اقبال آشتیانی، 1380: 27 ) .
ـ برای جدا کردن مراجع درون متنی مقاله، علامت نقطه ویرگول (؛) استفاده می­شود؛ برای نمونه: 
(نوایی، 2536: 132؛ راوندی، 1382: 9/‏235).

فایل PDF راهنمای نویسندگان

نویسندگان گرامی لطفا مقاله خود را بر اساس اصول حروفچینی فارسی تنظیم نمایند. فایل راهنمای حروفچینی فارسی را از اینجا دانلود کنید.