مطالعات تاریخی جنگ (HSOW) - بانک ها و نمایه نامه ها