اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم اصلانی

تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

aslani.ebrahimatgmail.com

سردبیر

عبداله متولی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

a.motevalyatgmail.com

مدیر اجرایی

محمد حسن بیگی

تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

mohaamad.beigiatgmail.com
mohaamad.beigi@gmail com

کارشناس نشریه

فاطمه بیات

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس

fbayatatrocketmail.com

اعضای هیات تحریریه

اصغر منتظرالقائم

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

montazerattr.ui.ac.ir

فریدون الهیاری

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

fereidounallahyariatgmail.com

علیمحمد ولووی

تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

a.valaviatalzahra.ac.ir

حسین یکتای کویخی

دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

motaleatjangatgmail.com

سهیلا ترابی فارسانی

تاریخ دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

tfarsaniatyahoo.com

نزهت احمدی

تاریخ ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

n.ahmadiattr.ui.ac.ir

امامعلی شعبانی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ

shabani.2009atgmail.com

مجید حاجی بابایی

تاریخ استادیار دانشگاه اراک

majidhajibabaeeatgmail.com

عبداله متولی

تاریخ دانشیار دانشگاه اراک

a.motevalyatgmail.com