اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم اصلانی

تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

aslani.ebrahimgmail.com

سردبیر

عبداله متولی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

a.motevalygmail.com

مدیر اجرایی

محمد حسن بیگی

تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

mohaamad.beigigmail.com
mohaamad.beigi@gmail com

کارشناس نشریه

فاطمه بیات

کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات کارشناس

fbayatrocketmail.com

اعضای هیات تحریریه

فریدون الهیاری

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

fereidounallahyarigmail.com

محسن رحمتی

تاریخ استاد دانشگاه لرستان

rahmati.molu.ac.ir

محسن بهرام نژاد

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

bahramnejad1345yahoo.com

سهیلا ترابی فارسانی

تاریخ دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

tfarsaniyahoo.com

نزهت احمدی

تاریخ ایران دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

n.ahmaditr.ui.ac.ir

امامعلی شعبانی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران

shabani.2009gmail.com

جهانبخش ثواقب

تاریخ ایران بعد از اسلام استاد تاریخ دانشگاه لرستان

jahan_savaghebyahoo.com

عبداله متولی

تاریخ دانشیار دانشگاه اراک

a.motevalygmail.com