همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

محمد حسن بیگی

تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

mohaamad.beigi@gmail.com
mohaamad.beigi@gmail com
h-index:

کارشناس نشریه

فاطمه بیات

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس

fbayat@rocketmail.com

h-index: