همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

محمد حسن بیگی

تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

mohaamad.beigi@gmail.com
mohaamad.beigi@gmail com

کارشناس نشریه

فاطمه بیات

کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات کارشناس

fbayat@rocketmail.com