نویسنده = رضا محمدی
پارادایم تاریخ‌نگاری نظامیِ محمدجواد مشکور

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-22

10.52547/HSOW.5.1.1

ابراهیم اصلانی؛ رضا محمدی؛ سعیده سلطانی مقدم