کلیدواژه‌ها = جزیه
تأثیر جزیه بر مصونیت نظامی زردشتیان و تداوم حیات آن ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-86

سمانه خلیلی فر؛ محمد محمودپور