بررسی فناوری‌های نظامی نوین و کاربرد آن‌ها در جنگ داخلی آمریکا (1865-1861م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ عمومی جهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

جنگ داخلی آمریکا جنگی چهارساله از 1861 تا 1865 میان ایالات‌متحده و یازده ایالت جنوبی بود که از اتحادیه جدا شدند و کشورهای کنفدراسیون آمریکا[1] را تشکیل دادند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه­ای به دنبال یافتن این پرسش است که چه فناوری‌های نظامی نوینی در طول این جنگ به کار گرفته شدند و کاربرد آن‌ها در جنگ چگونه بوده است؟ مدعای این پژوهش بر این امر استوار است که فناوری نظامی نوین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جنگ داخلی آمریکا بودند که برای نخستین بار ساخته شدند و نقش مهمی در شکل­دهی به مسیر جنگ ایفا کردند. ایالات شمالی نیز به علت توسعه بیشتر فناوری توانستند مسیر جنگ را به سود خود تغییر دهند. دستاوردهای این پژوهش نشان می‌‌دهد که مسلسل، تفنگ خود‌‌کار، رزم‌‌ناوهای زره‌‌پوش، زیردریایی، راه‌‌آهن، تلگراف و بالون از مهم‌ترین جنگ‌‌افزارها و فناوری‌هایی بودند که در طول جنگ مورداستفاده قرار گرفتند. اگرچه هر دو سوی این نبرد در ساخت جنگ‌‌افزارهای نوین اقداماتی انجام دادند، ایالات شمالی موفق‌‌تر عمل کردند و سلاح‌‌ها و فناوری‌‌های نوین به پیروزی در جنگ به آن‌ها کمک کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of New Military Technologies and Their Use in the American Civil War (1861-1865)

نویسنده [English]

 • Siavash Yadollahi
MA in World General History, Faculty of Literature and Humanities, Shiraz University; Email: History1371@gmail.com
چکیده [English]

 
American Civil War was a four-year war (1861–65) between the United States and eleven Southern states that seceded from the Union and formed the Confederate States of America. The present research benefits from a descriptive-analytical method. The data were collected through library sources in order to answer the question that “what new military technologies were used during this war and how they were used? The research claims that the new military technology, developed for the first time, was one of the most important features of the American Civil War and played an important role in shaping the course of the war. The Northern states were also able to change the course of the war in their favor due to further development of technology. The results show that machine guns, automatic rifles, armored warships, submarines, railroads, telegraphs, and balloons were among the most important military technologies used during the war. Although both sides took steps to build new weapons of war, the northern states were more successful, and new weapons and technologies helped them win the war.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • American Civil War
 • weapon
 • technology
 • Northern states
 • Confederate States of America
 • Abraham Lincoln
 1. امور، فرید (1395). جنگ داخلی آمریکا. ترجمه‌‌ عبدالوهاب احمدی. تهران: نشر آگه.
 2. پالمر، رابرت روزول (1392). تاریخ جهان نو. ترجمه‌‌ی ابوالقاسم طاهری. تهران: امیرکبیر.
 3. شوئل، فرانک لویی (1393). امریکا چگونه امریکا شد. ترجمه‌‌ ابراهیم صدقیانی. تهران: امیرکبیر.
 4. کوریک، جیمز آ (1396). جنگ داخلی امریکا. ترجمه‌‌ فاطمه حسینی روزبهانی. تهران: انتشارات ققنوس.
 5. Alexander, W.A (1902). The True Stories of the Confederate Submarine Boats. New Orleans: Picayune.
  1. Anderson, Bern (1962). By Sea and by River: The Naval History of the Civil War. Usa: Knopf; reprint, Da Capo, n.d.
  2. Baxter, James Phinney (1968). The Introduction of the Ironclad Warship. Usa: Archon Books.
  3. Brooks, Victor (2000). Secret weapons in the Civil War. Philadelphia: Chelsea House Publishers.
  4. Bruce, Robert V (1956). Lincoln and the tools of war. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
  5. Campbell, E. G (1938). The United States Military Railroads, 1862-1865: War Time Operation and Maintenance. The Journal of the American Military History Foundation, Vol. 2, No. 2, pp. 70-89.
  6. Chaffin, Tom (2008). The H. L. Hunley: The Secret Hope of the Confederacy. New York: Hill and Wang.
  7. Coggins, Jack (1962). Arms and equipment of the Civil War. New York: Doubleday &Company.
  8. Conlin, David L. Russell, Matthew A (2006). Archaeology of a Naval Battlefield: H. L. Hunley and USS Housatonic. The International Journal of Nautical Archaeology. Volume35, Issue 1. Pages 20-40.
  9. Hacker, Barton C (2016). Astride two worlds: technology and the American Civil War. Usa: Smithsonian Institution Scholarly Press.
  10. Haydon, F. Stansbury (2000). Military ballooning during the early Civil War. Usa: Johns Hopkins University Press.
  11. Hazlett, James C. Olmstead, Edwin & Parks, M. Hume (2004). Field Artillery Weapons of the Civil War. Usa: University of Illinois Press.
  12. Hill, John Richard (2000). War at sea in the ironclad age. London: Cassell.
  13. Ironclad in Encyclopedia Britannica. Retrieved May 26, 2018 (13:45). from Britannica Online database on the World Wide Web: https://www.britannica.com/technology/ironclad.
  14. Jones, Terry L (2002). Historical Dictionaryof the Civil War. London: The Scarecrow Press.
  15. Hogg, Ian V (1987). Weapons of the Civil War. New York: Military Press: Distributed by Crown.
  16. Knapp, George (2001). "Rifled Musket, Springfield, Model 1861". In Jerold E. Brown. Historical Dictionary of the U.S. Army. Usa: Greenwood Publishing Group.
  17. Markle, Donald E (1995). Spies and spymasters of the Civil War. New York: Barnes & Noble.
  18. Mattern, Joanne (2016). Technology During the Civil War. Usa: Abdo Publishing.
  19. Militart technology in Encyclopedia Britannica. Retrieved May 26, 2018 (13:55). from Britannica Online database on the World Wide Web: https://www.britannica.com/technology/military-technology.
  20. Mountjoy, Shane (2009). Technology and the Civil War. Usa: Infobase Publishing.
  21. LORD, FRANCIS A (1963). Civil War collector's encyclopedia: arms, uniforms, and equipment of the Union and Confederacy. Usa: Stackpole Company.
  22. Pritchard, Russ A (2003). Civil War Weapons and Equipment. London: Salamander Books Ltd.
  23. Roger Pauly (2004). Firearms: The Life Story of a Technology. United States: Greenwood Publishing
  24. Scafuri, Michael P (2017). H. L. Hunley Revealed: documentation, deconcretion, and recentdevelopments in the investigation of an American Civil Warsubmarine from 1864. The International Journal of Nautical Archaeology. Publication cover image. Volume 46, Issue2. Pages 303-316.
  25. Sears, Stephen W (1992). To the Gates of Richmond: The Peninsula Campaign. Boston: Ticknor & Fields.
  26. Sherman, William T (1957). Memoirs of General William T. Sherman. Usa: Bloomington, Indiana University Press.
  27. Stewart, Gail (2000). Weapons of war. Usa: Lucent Books.
  28. Thompson, Robert Luther. (1972). Wiring a Continent: The History of the Telegraph Industry in the United States, 1832–1866. Reprinted New York: Arno Press.
  29. Walker, Sally M (2005). Secrets Of A Civil War Submarine: Solving The Mysteries Of The H. L. Hunley. Usa: Carolrhoda Books.