مناسبات نظامی امریکا و محمدرضاشاه از جنگ جهانی دوم تا کودتای 28 مرداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه تاریخ دتنشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیاست نظامی ایران در عصر پهلوی دوم ازجمله مسائلی است که موردتوجه پژوهشگران بوده است؛ ولی آنان سرآغاز پژوهش خود را کودتای 28 مرداد قرار می‌دهند؛ اما در این میان موضوعی که مغفول مانده، سیاست‌های نظامی ایران و آمریکا در دوره پیش از کودتاست. نوشتار حاضر با توجه به این امر، سؤال اصلی خود را بر سیاست‌های نظامی آمریکا و ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا کودتا قرار داده است تا دریابد هرکدام از دو کشور ایران و آمریکا در این برهه خاص چه استراتژی نظامی را دنبال کرده؟ و با کاربست چه تاکتیک‌هایی درصدد عملیاتی کردن آن برآمده‌اند؟ جهت پاسخ به این سؤال تلاش شده تا با ابتنا بر روش تاریخی و استفاده از اسناد به آن پاسخ داده شود. فرضیه پژوهش بر این امر استوار است که امریکا به دلایل سیاسی و نظامی بر حفظ استقلال ایران از طریق «ابزارهای سیاسی» تأکید می‌کرد در حالی که محمدرضا شاه بر تقویت نظامی اصرار داشت. یافته‌های پژوهش نیز نشان می‌دهد که به دلیل تسلط آمریکا بر سپهر سیاست‌نظامی ایران در این دوره، درنهایت آمریکا استراتژی خاص خود و راهبرد نظامی‌اش بر ایران را به کرسی نشانده و بر عدم تجهیزوتقویت ارتش ایران تا کودتای 28 مرداد جامه عمل پوشاند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military Relations between USA and Mohammad Reza Shah from World War II to August 19 Coup D'état

نویسنده [English]

 • Mikael Vahidirad
Faculty Member, Department of History, Shahid Beheshti University; Email: m_vahidirad@sbu.ac.ir
چکیده [English]

Iran's military policy in the second Pahlavi era is a topic that has drawn researchers' interest. However, they begin their research with the August 19 coup d'état. What has here been overlooked is the military policies of Iran and the United States in the pre-coup period. With this in mind, the present paper raises the main question of the military policies of USA and Iran from the end of World War II to the coup to find out what military strategy each of the two countries pursued at this particular time. Another related question concerns the tactics used by them to make the strategies operational. A historical method and the use of documents were used to answer these questions. The research hypothesis is based on the fact that the US, for political and military reasons, insisted on maintaining Iran's independence through "political means", while Mohammad Reza Shah insisted on military reinforcement. The findings of the study also show that due to the US dominance in the sphere of Iran's military policy in this period, the US finally had its own way in terms of its favorite military strategy and acted on not equipping the Iranian army until the August 19 coup.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • army
 • USA
 • Soviet Union
 • oil
 • Persian Gulf
 • military strategy
 1. اسنادی از اصل چهار ترومن در ایران (۱۳۲۵- ۱۳۴۶ ش)(1382)، تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوری.
 2. امبروز، استفن (۱۳۶۲)، روند سلطه گری، تاریخ سیاست خارجی آمریکا (1398-1938)، ترجمه احمد تنابنده، تهران: انتشارات چاپخش.
 3. آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۹)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
 4. آرشیو قوانین مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی (1304)، قانون خدمت نظام اجباری، دوره پنجم، چاپ دوم، جلد یک، مصوبه ۱۳۰۴/۰۳/۱۶٫ 
 5. تحولات روابط شاهنشاهی ایران با کشورهای افغانستان، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، سریلانکا، نپال و هند در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی (۲۵۳۵)، تهران: وزارت امورخارجه، اداره پنجم سیاسی، اداره انتشــارات و مدارک.
 6. چمنکار، محمدجعفر (1389). «مأموریت نظامیگری دولت پهلوی دوم و تأثیرات آن بر سیاست خارجی ایران»، پژوهشهای تاریخی، دوره 46 (دوره جدید), شماره 4 (پیاپی 8)، صص 77-53.
 7. حاجیانی، ابراهیم (1380)، «الگوی سیاست قومی در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهارم، شماره 1 و2، بهار و تابستان، صص 138-120.
 8. شوئل، فرانک (۱۳۶۲). امریکا چگونه امریکا شد، ترجمه، ابراهیم صدقیانی، تهران: امیرکبیر.
 9. شیخ الاسلامی، محمدجواد (۱۳۷۵)، سیمای احمدشاه قاجار، تهران: گفتار.
 10. عروضی، علیرضا (۱۳۷۵)، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران: انتشارات علمی.
 11. لنزوسکی، جورج (۱۳۵۳)، رقابت روسیه و غرب در ایران، ترجمه اسماعیل رائین، تهران: انتشارات جاویدان.
 12. نجاتی، غلامرضا (۱۳۷۹)، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 13. نورزاده بوشهری، اسماعیل (۱۳۲۷). اسرار نهضت جنوب، تهران: چاپخانه تابش.
 14. وحیدی راد، میکائیل (1392)، «جایگاه ایران در دکترین روسای جمهوری آمریکا»، مجله تاریخ ایران، شماره 73/5، زمستان.
 15. همراز، ویدا (1381)، بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن در ایران، تهران، وزارت امور خارجه، اسناد و دیپلماسی.

 

 1. McPherson, Alan (2014). Herbert Hoover, Occupation Withdrawal, and the Good Neighbor Policy." Presidential Studies Quarterly, Volume 44 Issue 4: 623-639.
 2. United States, National Archive, Records of the Office of Strategic Services, no. 109456, “Annual estimate of political stability”, 19 December 1944, fol. 7.
 3. United States, State Department, Executive Agreement Series, nos. 351-400 (Washington, D.C. 1963), P. 262.
 4. F.R.U.S (Van Fleet) to the Secretary Of State, [Athens] May 23, 1950.
 5. Department of State Bulletin, June 26, 1950. P 1048.
 6. F.R.U.S 711.91/10-1246,Memorandum by the State-War-Navy Coordinating Committee to Major General John H. Hilldring, WASHINGTON, 12 October 1946.
 7. F.R.U.S 788.5 / 5-2350: Telegram, The Chief of the Joint United States Military Aid Group to Greece
 8. F.R.U.S 788.5 MAP/1-2650, The Department of State to the Iranian Embassy, January 26, 1950.
 9. F.R.U.S 840.20/2-149, Telegram, The Charge in Iran to the Secretary of State, TEHRAN, February 1, 1949.
 10. F.R.U.S 841.239l17-2748: Telegram, The Ambassador in the United Kingdom to the Secretary of State, London, July 27, 1948.
 11. F.R.U.S 891.00'/3-1948, Memorandum of Conversation, Presumably by the Charge in Iran, March 17, 1948.
 12. F.R.U.S 891.24/11-1047: Telegram, the Ambassador in Iran (Allen) to the 'Secretary of State, TEHRAN, November 10, 1947.
 13. F.R.U.S NEA Politico-Military Adviser Files: Lot 484: MAP-Country Statements. FY 1951, Paper prepared in the Bureau of Near Eastern, South Asian, and African Affairs, (undated).
 14. F.R.U.S The Acting Secretary of State to the Embassy in Iran, F.R.U.S 891.24/12-947: Telegram, concern, of the united states with the hostile attitude 'of the soviet union towards Iran; political support of Iran by the united states; the question of united states military and economic aid to Iran, Washington, January 3, 1949.
 15. F.R.U.S, 607.1141/3-2550: Airgram, The Secretary of State to the Embassy in Iran, March 25, 1950.
 16. F.R.U.S, 711.00/7-1546, Policy and Information Statement on Iran Prepared in the Department of State, July 15, 1946.
 17. F.R.U.S, 86124591/3-1746: Telegram, the Ambassador in Iran to the Secretary of State, TEHRAN, March 17, 1946.
 18. F.R.U.S, 891.00/9-3046: Telegram, the Ambassador in Iran to the Secretary of State, TEHRAN, September 30, 1946
 19. F.R.U.S. 123 Allen, George V, Telegram, The Secretary of State to the Ambassador in Iran (Allen), "Washington, December 20, 1946.
 20. F.R.U.S. 891.00/9-3048, Memorandum of Convention, by the Assistant Chief of Division of Greek, Turkish, and Iranian Affairs (Dunn), September 30, 1948.
 21. F.R.U.S. 891.001/4-648: Telegram, The Ambassador in Iran (Wiley) to the Secretary of State, EHRAN, April 6, 1948.
 22. F.R.U.S. 611.88/2-1550, The Ambassador in Iran to the Secretary of State, TEHRAN, February 15, 1950.
 23. F.R.U.S. 711.00/7-1546, Policy and Information Statement on Iran Prepared in the Department of State, July 15, 1946.
 24. F.R.U.S. 740.00119 Council/10-346: Telegram, The Secretary of State to the Acting Secretary of State, PARIS, October 3, 1946.
 25. F.R.U.S. 740.0011 E.W./5-1845: Telegram, The Ambassador in Iran to the Secretary of State, TEHRAN, May 18, 1945.
 26. F.R.U.S. 761.91/7-1147: Telegram, The Secretary of State to the Embassy in Iran, WASHINGTON, July 29, 194'7
 27. F.R.U.S. 761.91/7-548: Telegram, The secretary of state to the Embassy in Iran, WASHINGTON, July 5, 1948.
 28. F.R.U.S. 781.13/5-251: Telegram, the Ambassador in Iran to the Department of State, TEHRAN, May 2, 1951.
 29. F.R.U.S. 788.11/1-2450: Telegram, The Ambassador in Iran to the Secretary of State, TEHRAN, January 24, 1950.
 30. F.R.U.S. 788.5 MSP/1-1952: Telegram, The Ambassador in Iran to the Department of State, TEHRAN, January 19, 1952.
 31. F.R.U.S. 888.2553110-951, Memorandum of Conversation, by Colonel Vernon Walters, NEW YORK, October 9, 1951.
 32. F.R.U.S. 890.20/4-849: Telegram, The Secretary of State to the Embassy in Iran, W ASHINGTON, April 8, 1949
 33. F.R.U.S. 891, 00/8-548: Telegram, The Ambassador in the United Kingdom to the Secretary of State, London, August 5, 1948.
 34. F.R.U.S. 891.00/ 2-1649 Telegram, The Charge in Iran (Somerville) to the Secretary of State, TEHRAN, February 16, 1949.
 35. F.R.U.S. 891.00/1-2949: Telegram, The Sedentary of State to the Embassy in Iran, WASHINGTON, January 29, 1949.
 36. F.R.U.S. 891.00'/3-1948, Memorandum of Conversation, Presumably by the Charge in Iran, (Somerville), [TEHRAN], March 17, 1948.
 37. F.R.U.S. 891.00/3-2949 Memorandum by the Director of the Office of Near Eastern and African Affairs (Satterthwaite) to the Secretary of State, May 3, 1949.
 38. F.R.U.S. 891.00/5-646: Telegram, The Charge in Iran (Ward) to the Secretary of State, TEHRAN, May 6, 1946.
 39. F.R.U.S. 891.00/6-1647: Telegram, The Secretary of State to the Embassy in Iran, WASHINGTON, June 21, 1947.
 40. F.R.U.S. 891.00/9-3046: Telegram, The Ambassador in Iran (Allen) to the Secretary of State, TEHRAN, September 30, 1946.
 41. F.R.U.S. 891.0001 Pahlavi /11-1949, Memorandum of Conversation by the Director of the Office of Greek, Turkish, and Iran Affairs (Jernegan), November 19, 1949.
 42. F.R.U.S. 891.105A/1-2748: Telegram, The Secretary of State to the Embassy in Iran, February 5, 1948.
 43. F.R.U.S. 891.20/4-1447 Memorandum of Conversation, by Mr. Edwin M. Wright, Special Assistant to the Director of the Office of Near Eastern and African Affairs (Henderson), April 14, 1947
 44. F.R.U.S. 891.24/10-3047: Telegram, the Ambassador in Iran (Allen) To the Secretary of State, TEHRAN, October 30, 1947.
 45. F.R.U.S. 891.24/12-947: Telegram, the Acting Secretary of State to the Embassy in Iran, January 3, 1948.
 46. F.R.U.S. 891.24/1-948: Telegram, The Ambassador in Iran (Allen) to the Secretary of State, TEHRAN, January 9, 1948.
 47. F.R.U.S. 891.24/9-14: Telegram, The Ambassador in, Iran. (Wiley) to the Secretary of State, TEHRAN, September 1, 1948.
 48. F.R.U.S. 891.51/ 7-749: Telegram, The Ambassador in Iran (Wiley) to the Secretary of State, TEHRAN, July 7, 1949.
 49. F.R.U.S. 891.51/11-1847: Telegram, The Ambassador in Iran (Allen) to the Secretary of State, TEHRAN, November 18, 1947.
 50. F.R.U.S. 891.51/1-347 the Secretary of War (Patterson) to the Secretary of State, Washington 3, January 1947.
 51. F.R.U.S. address of the President to Congress, Recommending Assistance to Greece and Turkey, March 12, 1947. 80TH congress 1st Session, Document No. 171. P3.
 52. F.R.U.S. National Security Council document 73/4, "The Position of the United States With Respect to Possible Further Soviet Moves in the Light of the Korean Situation," August 25,1950.
 53. F.R.U.S. 891.00/1-146: Telegram, the Ambassador in Iran (Murray) to the Secretary of State, TEHRAN, January 1, 1946.
 54. F.R.U.S788.5 MSP 11-852, Memorandum by the Acting Assistant Secretary of State for Near Eastern, South Asian, and African Affairs (Berry) to the Secretary of State, January 8, 1952.
 55. F.R.U.S891.00/9-2545 Telegram, The Ambassador in Iran (Murray) to the Secretary of State, TEHRAN, September 25, 1945.
 56. F.R.U.S891.51A/9-545: Telegram, The Ambassador in Iran (Murray) to the Secretary of State, TEHRAN, September 5, 1945.
 57. F.R.U.SS/ S-NSC Files, lot 63: D 351, NSC 54 Series, Report of the National Security Council on the Position of the United States With Respect to Iran July 21, 1949.