رویکردهای جامعه‌شناختی در تبیین وقوع جنگ

نویسنده

دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

جنگ به عنوان شوم‌ترین و شگفت‌انگیز‌ترین پدیده‌ی اجتماعی، اثرات و پیامدهای هولناکی دارد که باعث شده است تبیین ماهیت جنگ و علل وقوع آن، به طور گسترده مورد توجه ‌اندیشمندان حوزه‌های مختلف قرار گیرد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر این است که علل وقوع جنگ را از منظر جامعه شناسی تاریخی و سیاسی، مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش اساسی پاسخ دهد که علل وقوع جنگ از منظر جامعه‌‌شناختی، چه هستند؟ براساس یافته‌های تحقیق، سه نظریه‌ی روابط بین‌‌الدول، سرمایه‌‌داری ـ دمکراسی و تصمیم‌‌گیری، در این زمینه، قابل شناسایی‌اند که به طور روشن به تحلیل علتهای وقوع جنگ پرداخته‌اند. این نظریه‌ها ضمن این‌که به لحاظ سطح تحلیل، دارای تفاوت هستند، در تشخیص علتهای جنگ نیز تفاوت‌های بسیاری دارند. به علاوه، با توجه به تحولات گسترده‌ای که از دهه‌های پایانی قرن بیستم به این سو در دنیا پدید آمده‌ است، نظریه‌های یادشده پیش‌بینی‌های متفاوتی نیز از آینده جنگ دارند که از صلح دائم تا جنگ‌های تمام عیار گسترده را در برمی‌گیرد. همین امر باعث می‌شود، ضرورت ارائه مدل‌های تلفیقی و ترکیبی از علل جنگ بیش از پیش احساس شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Approaches to Explication of Warfare

نویسنده [English]

  • Sirous Ahmadi
چکیده [English]

Abstract
Warfare as the most vicious and the most shocking social phenomenon has terrible effects consequences. This fact has made explicating the nature of warfare and its causes, to receive a wide scholars' attention from different fields. The main purpose of this research is, thus, to study the causes of warfare from the perspective of historical and political sociology and to answer this fundamental question that what causes warfare? The research method used is descriptive and documents and evidence-based. According to the findings, three theories exist that have clearly analyzed causes of warfare: Interstate Relations, Capitalism - Democracy and Decision-making. While these theories vary in terms of analysis level, they are also quite different in the identification of warfare causes. Furthermore, due to the extensive changes that have emerged since the final decades of the twentieth century, the mentioned theories present different predictions of warfare ranging from permanent peace to total warfare. Therefore, the necessity of integrated and combined models of warfare is felt more than ever.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • warfare
  • interstate relations
  • Capitalism
  • democracy
  • decision-making
ـ بوتول، گاستون (1393). جامعه‌شناسی جنگ، ترجمه هوشنگ فرخجسته، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
ـ بیرو، آلن (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.
ـ دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1384). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: نشر قومس.
ـ روسک، جوزف و وارن، رولند (1369). جامعه‌شناسی، ترجمه احمد کریمی، تهران: انتشارات کتابخانه فروردین.
ـ سیف‌زاده، حسن (1384). نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف در روابط بین‌الملل، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
ـ صبوری، منوچهر (1381). جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سخن.
ـ مومسن، ولفگانگ (1363). تئوری‌های امپریالیزم، ترجمه کورش زعیم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
ـ می یر، پیتر (1371). جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی، ترجمه علیرضا ازغندی و محمدصادق مهدوی، تهران: نشر قومس.
 
- Allison, G.(1971) Essence of decision.Boston,Little Brown.
- Bueno de Mesquita, B. (1981) The war trap.Yale University Press.New Haven, CT.
- Dinerstein, H, S. (1959) War and the Soviet Union. NewYork, Praeger.
- Finnemore, M. (1993) International organizations as teachers of norms. International Organization, 47(4): 565-597.
- Gilpin, R. (1981) War and change in world politics.Cambridge University Press.
- Goldstein, J. (1988) Long cycles. Yale University Press, New Haven, CT.
- James, P. (1995) Structural realism and the causes of war. Mershon International Studies Review, 39: 181-208.
- Janis, I. (1972) Victims of group think. Boston, Houghton Mifflin.
- Kiser, E. (2000) Sociology of War. In Encyclopedia of Sociology, Borgatta, E, F. Montgomery, R(eds), New York, MacMillan Press.
- Kiser, E. (2001) Sociology of war.In International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences, Smelser, N.Baltes, P(eds), New York, Elsevier.
- Malesevic, S. (2010) The sociology of war and violence. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levy, J.S., Thompson,W.R .(2010) Causes of war. West Sussex, Wiley-Blackwel.
- Levy, J.S. (1989) The causes of war: A review of theories and evidence. In Philip E Tetlock, Robert Jarvis, Paul Stern, and Chrles Tilly (Eds), Behavior, society and nuclear war, Oxford, Oxford University Press.
- Morgentau, H. (1967) Politics among nations. NewYork, Alfred .A .Knoph.
- Organski, J. (1968) World politics. NewYork, Alfred .A .Knoph.
- Sivard, R, L. (1983) World military and social expenditures.Washington DC. World Priorities.
- Solingen, E. (1998) Regional orders at century down, global and domestic influences on grand strategy.N.J, Princeton University Press.
- Waltz, K. (1959) Man, the State, and War. New York: Columbia University Press.
- Waltz, K. (1964) The stability of a bipolar world. Daedalus, Papulation, Prediction, Conflict, Existentialism. 93(3): 881-909.
- Waltz, K. (1979) Man, the state and war. NewYork, Colombia University Press.
- Weart, S. (1998) Never at war,why democracies will not fight one another? Yale University Press, New Haven, CT.