موانع دیپلماتیک تحقق اهداف اصول 14ماده‌ای ویلسون در اروپا پس از جنگ‌جهانی‌اول

نویسنده

استادیارگروه تاریخ دانشگاه مازندران

چکیده

مسأله اصلی این تحقیق بررسی موانع دیپلماتیک تحقق اهداف اصول 14 ماده‌ای ویلسون در اروپای پس از جنگ جهانی اول است. با پایان جنگ ‌جهانی‌اول نمایندگان کشورهای پیروز جنگ در پاریس گرد هم آمدند تا برپایه اصول 14 ماده‌ای ویلسون صلح را در اروپا برقرارسازند. تحقق این هدف در مذاکرات صلح با موانع جدی دیپلماتیک در اروپا مواجه گردید. همین مسأله موجب شد تا مقاله پیش‌رو به طرح این پرسش بپردازد که اصول 14ماده‌ای ویلسون چه اهدافی را دنبال می‌کرد و در راستای تحقق این اهداف با چه موانع دیپلماتیکی در اروپای پس از جنگ‌جهانی اول مواجه شد؟ فرضیه تحقیق بر این ایده استوار است که تمرکز اصول 14ماده‌ای بر اهداف آرمانگرایانه بدون توجه به واقعیت‌های سیاسی موجود در عرصه دیپلماسی اروپای پس از جنگ‌جهانی مانع اصلی تحقق اهداف اصول 14 ماده‌ای گردید. 
دستاوردهای این پژوهش که با روش تحقیق تاریخی صورت گرفته است بر این تأکید دارد که تطابق نداشتن مفاد اصول 14ماده‌ای ویلسون با واقعیت‌های موجود در عرصه دیپلماسی اروپای پس از جنگ، تعارض آن با منافع قدرت‌های بزرگ اروپائی و تطابق نداشتن نحوه برگزاری و اداره جلسات مذکرات صلح با اصل اول اصول 14ماده‌ای مهمترین موانع دیپلماتیک بودند که تحقق اهداف اصول 14ماده‌ای را در اروپا با ناکامی مواجه کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diplomatic Obstacles to Implementing Wilson`s the Fourteen Points in Europe after World War I

نویسنده [English]

  • Hassan Shojaee Divkolaei
چکیده [English]

  
 
The main concern of this study was to investigate diplomatic obstacles in the implementation of Wilson`s the Fourteen Points in Europe World War I. Following World War I, delegates of the victorious countries gathered in Paris to establish peace in Europe on the basis of Wilson`s the Fourteen Points. The fulfillment of this aim faced serious diplomatic obstacles during peace negotiations. The present article thus aimed at answering this question that what the Fourteen Points aimed at and what diplomatic obstacles it faced in Europe after World War I. The hypothesis of this research is founded on the idea that the Fourteen Points' concentration on idealistic objectives regardless of the political realities of Europe after World War I led to the failure of fulfilling the Fourteen Points' aims.
The results of this historical study indicates that the incompatibility of Wilson`s the Fourteen Points with the diplomatic realities of after-war Europe, its incongruity with the interests of big European powers and the lack of agreement between  the way peace negotiations were held up and presided, with the first principle of the Fourteen Points were the decisive diplomatic obstacles failing the fulfillment of the aims of the Fourteen Points in Europe.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wilson
  • the Fourteen Points
  • diplomatic obstacles
  • Europe
  • World War I