نقش اصلاحات نظامی خشایارشاه بر عملکرد نظامی ارتش هخامنشی(486-465 ق.م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ایران قبل از اسلام، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

تحول ساختار و شیوه­های جنگی ارتش هخامنشی در زمان خشایارشاه موجد عملکرد نظامی متفاوت ایشان در جنگ با دولت شهرهای یونان شد. این امر  پرسش از شاخصه­های نظامی تأثیرگذار ارتش هخامنشی را با اهمیت ساخته است. با عطف نظر بدین مهم است که مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی شاخصه­های تمایز بخش در ارتش دورۀ خشایارشا را مورد بررسی قرار می‌دهد. چند ملیتی شدن ارتش، در اختیار گرفتن ابزارها و ادوات جدید و در نهایت تقویت نیروی دریایی برای تداوم کشورگشایی‌ها از مهم­ترین این شاخصه­های تمایزبخش در ارتش دورۀ خشایارشاه بود که تأثیراتی چند بر عملکرد نظامی هخامنشیان نهاد. در این میان همسان نبودن شیوۀهای جنگی ارتش چندملیتی خشایارشاه عاملی بود که باعث ناکارآمدی سپاه هخامنشی در جنگ با یونانی­ها گردید.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Keywords: Qajar, modern army, military reformations, structure-agency impediments

نویسندگان [English]

  • Afsane Goli 1
  • Naser Jadidi 2
  • Feyzollah Boshasb 3
1 Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
3 Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]


 
The evolution in the structure and methods of warfare of the Achaemenid army during the Xerxes rule brought his distinct military performance in wars against Greek nation-states. This has stressed the importance of inquiring into the effective military benchmarks of the Achaemenid army. Against this backdrop, the present study, taking a descriptive-analytical approach, analyzed distinctive specifications of the army during the Xerxes rule. Multi-national army, becoming equipped with new military tools and means, and finally the fortification of the navy force to continue conquests were some of the most important characteristics of the army during the Xerxes rule that influenced the military performance of the Achaemniand. Nevertheless, the differences in the methods of warfare of the multinational army of the Xerxes was a downside leading to the inefficacity of the Achaemenid army in their fighting the Greeks.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Achaemeniand
  • Xerxes
  • army
  • military forces
-           احتشام، مرتضی (2535). ایران در زمان هخامنشیان، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی.
-      اشتری، محمدقلی (1349). «گزارشی دربارۀ بنیادهای تاریخی ارتش خشایارشا»، بررسی­های تاریخی، بهمن و اسفند49، ش30، صص294-257.
-      بادامچی، حسین (1395). «سواره نظام بابلی در ارتش هخامنشی: تحلیل یک سند بابلی درباره زمین اسب»، تحقیقات حقوقی، پاییز 95، ش75، صص72-253.
-           بریان، پی‌یر (1392). تاریخ امپراطوری هخامنشیان، ج2،ترجمه مهدیسمسار، تهران: نشر علم.
-           پلوتارک، (1379). حیات مردان نامی، ترجمه ی رضا مشایخی،جلد چهارم، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس
-           پیرنیا، حسن (1381). ایران باستان، ج1، تهران: زرین.
-           داندامایف، محمد ع (1389). تاریخ سیاسی هخامنشی، ترجمه‌ی ترجمۀ فرید جواهر کلام، تهران: فرزان روز.
-           زرین‌کوب، عبدالحسین (1377). تاریخ مردم ایران، ایران قبل از اسلام، ج1، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.
-           سامی، علی (1356). «سنگ نبشته خشایارشا به نام دیوان»، فرهنگ و هنر، دوره 15، شماره 176.
-      سیسیلی، دیودور (1384). ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی، ترجمه ی حمید بیکس شورکایی و اسماعیل سنگاری، تهران: انتشارات جامی.
-      کتزیاس، (1389). پرسیکا: داستان­های مشرق زمین تاریخ شاهنشاهی پارس به روایت کتزیاس، ترجمه فریدون مجلسی، تهران: انتشارات تهران.
-           کورت، آملی (1379). هخامنشیان، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر، چاپ دوم، تهران: ققنوس.
-           گزنفون، (1381). لشکرکشی کوروش یا بازگشت ده هزار نفر، ترجمه­ی وحید مازندرانی، چاپ سوم، تهران: دنیای کتاب.
-           گیرشمن، رمان (1377). ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
-           مانوئل کوک، جان (1388). شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه­ی مرتضی ثاقب فر، چاپ چهارم، تهران: انتشارات ققنوس.
-           مشکور، محمدجواد (1347). ایران در عهد باستان، تهران: امیرکبیر.
-      یوسف جمالی، محمد کریم؛ شهابادی، علی‌اکبر (1393). «بررسی نقش و جایگاه نظامی ساتراپ‌نشین‌های غربی ایران در ارتش شاهنشاهی هخامنشی»، پژوهش‌های تاریخی، ش24، صص76-57.
ـ Burn,A.R,)1985(.“Persia and Greeks”,C .II, London,The Cambridge University Press.
ـHerodotus,)1964(. The Histories of Herodotus,translated by George Rawlinson,
ـKent, Roland,G.,(1950). Old Persians,New Haven, American Oriental Society.
ـSumner, W.M.,(1968). «Achaemenid settlement in the Persepolis plain», American  Journal ofArchaeology, vol. 90. No. 1, Jan.
ـThucydides,(1951). The Peloponnesian War,by John H.Finley.JR,NewYork,The Modern LibraryVol.1, London:NewYork,Dent & Sons LTD.
ـXenophon,(1960).Cyropaedia,Translated by Walter Miler,in The LoebClassical Library, London,W.Heinemann.