رویکرد، اهداف و فرجام گروه‌های شبه‌نظامی در یوگسلاوی در جنگ جهانی دوم (1941-1945م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تاریخ دانشگاه شیراز

چکیده

با آغاز جنگ دوم جهانی و کشیده شدن آن به یوگسلاوی در سال 1941م، فرصتی برای بروز اختلافات داخلی فراهم گردید. اشغال یوگسلاوی توسط قوای متحد باعث تشکیل گروه­های شبه­نظامی گوناگون با اهداف و ایدئولوژی­های مختلف و زمینه­های سیاسی متفاوت شد. گروه‌های مسلح تشکیل یافته با انگیزه­ها و زمینه­های فکری متفاوتی دست به اقدامات نظامی در زمان اشغال ­زدند و نه‌تنها برعلیه اشغال، بلکه در رقابت بر سر سرنوشت و آینده سیاسی پس از جنگ نیز به مبارزه پرداختند و در این راه نوسانات بسیاری در سیاست­ها و مواضع آنان پدید آمد. براین اساس نگارندگان در پی پاسخ به این پرسش­ها هستند که گروه­های شبه نظامی چه اهداف و رویکردی در تحولات یوگسلاوی در برهه جنگ جهانی دوم داشتند؟ و چه عواملی در موفقیت و یا ناکامی هر یک از گروه­های درگیر در رسیدن به اهداف خود تأثیرگذار بوده است؟ نتایج این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی حکایت از آن دارد که در نهایت جنبش چپ­گرای پارتیزانی موفق شد با جلب حمایت­های داخلی و خارجی بیشتر بر رقبای خود پیروز شده و زمام امور کشور را به­دست گیرد. تحولات سیاسی و نظامی این دوره از تاریخ یوگسلاوی آینده سیاسی پس از جنگ را در آن کشور تعیین نمود و همچنین پایه­ای برای تحولات دهه­های بعد در یوگسلاوی گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach, Goals, and End of Militia Groups in Yugoslavia in World War II (AD 1941-1945)

نویسندگان [English]

 • Javad Mousavi Dalini 1
 • Ahmad Fazli Nezhad 2
 • Nima Rahmani 3
1 Assistant Professor, Shiraz University; Email: javad_shirazu@yahoo.com.
2 Associate Professor, Department of History, Shiraz University; Email: fazlinejad@shiraz.ac.ir.
3 MA Student, Department of History, Shiraz University; Email: nima.rahmani887@gmail.com
چکیده [English]

There were contingencies for internal disputes with the outbreak of World War II extending to Yugoslavia in AD 1941. The occupation of Yugoslavia by the Allied forces led to the formation of different militia groups with different goals, ideologies, and political backgrounds. Such armed groups attempted to take military measures and fought not only against occupation but also for post-war political fate and future. In this way, many changes and fluctuations in their policies and positions emerged. Against this background, the authors seek to shed light on the aims of militia groups and their approach to changes in Yugoslavia in World War II as well as the factors effective in the success or failure of each of the involved groups in achieving their goals. The findings of this descriptive-analytical study show that eventually the leftist partisan movement succeeded to defeat its opponents and take over the affairs of the country by gaining greater domestic and foreign support. Political and military changes of this era of Yugoslavia's history determined the post-war political future of the country and became a foundation for developments in the following decades.     
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • World War II
 • Yugoslavia
 • militia groups
 • Ustashe
 • Chetnik
 • partisan
 1. تیلر، ای. جی. پی (1374). جنگ جهانی دوم، ترجمه فرداد امینی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 2. سیاه­رستمی، هاجر (1394). اشغال نظامی از دیدگاه حقوق بین­الملل، تهران: انتشارات خرسندی.
 3. گرنویل، جان (1377). تاریخ جهان در قرن بیستم، ترجمه شیرازی، جلوه، بهرام­بیگی، ج1، تهران: انتشارات فرزان.
 4. نقیب­زاده، احمد (1385). «چه عواملی در توسعه علوم سیاسی و روابط بین­الملل مؤثر افتاد»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره71، بهار 1385، صص 374-355.
 5. Https://ETYMONLINE.COM (Accessed: 02/06/2020).
 6. -Cohen, Philip j. (1997). "The ideology and historical continuity of Serbia's anti-islamic policy", Islamic Studies, vol. 36, NO. 2, pp. 361-382.
 7. Connoly, James. (Accessed 23 june 2020). "Resistance to military occupations in Europe from the 19th century", ehne.fr, https://ehne.fr/en/article/wars-and-traces-war/occupybe-occupied/resistance-military-occupations-europe-late-1800s.
 8. -Daniel, Evan. (2006). "Genocide and Resistance in Hitler’s Bosnia: The Partisans and the Chetniks, 1941-1943", Oxford University Press, vol. 14, pp. 156-162.
 9. -Duijzings, Ger. (2003). History and Reminders in East Bosnia,Amsterdam: Netherlands Institute for War Documentation (NIOD).
 10. Dureinovic, Jelena. (2018). "To Each Their Own: Politics of Memory, Narratives about Victims of Communism and Perspectives on Bleiburg in Contemporary Serbia",Croatian Political Science Review, Vol. 55, No. 2, pp. 89-110.
 11. Erdelja, Kresimir. (2009). The Second World War,Thessaloniki.
 12. Gasic, Ranka. (2010). WWII in the Serbian history textbooks,Belgrade:Institue of Contemporary History.
 13. Hoare, Marko Attila. (2002). "Whose is the Partisan movement, Serbs, Croats and the legacy of a shared resistance",The Journal of Slavic Military Studies, vol. 15, issue. 4, pp. 24-46.
 14. -Kalogrias, Voios. (2015). " DražaMihailović – Napoleon Zervas: A comparative analysis of Resistance and Collaboration in Serbia and Greece (1941-1944)", Balkan studies, vol. 52, pp. 177-209.
 15. MacDonald, David Bruce. (2002). Balkan Holocausts?, Manchester University Press.
 16. -Mitrova, Makedonka. (2014). " Ottoman Macedonia between the politics of the Young Turks and the kingdom of Serbia: expectations and negotiations", Balkanicaposnaniensia, vol.21, pp. 121-136.
 17. -Nikolic, Kosta. (2018). "Royalist Resistance Movement inYugoslavia During the Second World War", Istorija, vol. 20, pp. 9-36.
 18. Petrovic, Aleksandar. (2011). The transformation of Mihailovic's Chetnik movement: From royalist Yugoslav forces to Serb nationalist guerrillas, Simon Fraser University.
 19. Roberts, Adam. (2017). "Resistance to military occupation: An enduring problem in international law", AJIL Unbound, vol. 111, pp. 45-50.
 20. -Romero, Javier. (2011). "Partisan A Strategic Analysis of the War in Yugoslavia, 1942−44",WORLDatWAR, pp. 6-13.
 21. -Sotirovic, Vladislav. (2015). " Yugoslavia’s Hidden History: Partisan-Ustashi Collaboration in the World War II (1941−1945)",History Research, vol. 3, No. 1, pp. 9-24.
 22. -Schwartz, Stephen. (1994). "Rape as a weapon of war in the former Yugoslavia",Hastings Women's Law Journal, vol. 5, No. 1, pp. 67-74.
 23. -Tito, Josip Broz. (1944). The Yugoslav peoples fight to live,New York.
 24. -Tomasevich, Jozo. (1975). War and revolution in Yugoslavia: 1941-1945, Stanford University press.
 25. Walt, Stephen M. (Accessed 21 june 2020). "Why they hate us (I): on military occupation", Foreignpolicy.com, https://foreignpolicy.com /2009/11/23/why-they-hate-us-i-on-military-occupation./
 26. Wexler, Simon Collard. (2011). Occupation and resistance in world politics,Columbia University.